Projecte educatiu

Treballem per afavorir el creixement global dels i les alumnes des del desenvolupament intel·lectual, artístic, emocional, físic i relacional, fomentant actituds necessàries per a la seva integració a una societat en canvi constant.

El Projecte educatiu del Col.legi Martí parteix de la necessitat d’adaptació a les famílies i a la societat en general com a resultat de la reflexió en l’avaluació interna del centre realitzada a cada curs escolar i de la pròpia pràctica educativa dels/les mestres i professors/es, fent que aquest sigui un projecte viu que s’adapta en tot moment a les necessitats dels diferents estaments del centre.

 

Són objectius del nostre projecte:

 

 • Afavorir el desenvolupament global dels alumnes des del desenvolupament intel·lectual, artístic, emocional, físic i relacional.
 • Formar l’alumne de manera integral tenint en compte els aspectes psicoevolutius propis de l’edat i de cada alumne/a.
 • Fomentar actituds que caracteritzen el grau de maduració i creixement com són: l’esperit crític, la tolerància, la responsabilitat, el respecte envers els altres, coeducació, salut …
 • Organitzar activitats d’atenció i suport a l’alumnat d’incorporació tardana i de diferents ètnies i cultures. Prioritzar però l’ús de la llengua catalana respectant el plurilingüisme.
 • Atendre les necessitats educatives individuals de l’alumnat.
 • Treballar l’atenció a la diversitat a partir de la inclusivitat, entesa com un plantejament global a les necessitats educatives de tots els alumnes.
 • Fer conscient l’alumne de les seves pròpies capacitats, del procés d’aprenentatge i de les metodologies  i els ajuts que estan a la seva disposició i motivar-lo i confiar-lo  en la recerca.
 • Fomentar en tot moment l’autonomia de l’alumne dins el seu propi procés d’aprenentatge.
 • Afavorir una dinàmica del grup classe integradora i participativa.
 • Impulsar la col·laboració entre mares/pares, professorat i alumnat, per tal de millorar la pràctica educativa.
 • Potenciar la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa en les activitats de centre.
 • Proporcionar les tècniques d’estudi necessàries per afavorir el procés d’aprenentatge.
 • Impulsar projectes innovadors i millorar els que ja funcionen al Col·legi Martí.
 • Ajudar als alumnes a assolir un nivell adequat de competències bàsiques treballant-les com a eix curricular en totes les àrees.
 • Potenciar el coneixement i l’ús de la llengua catalana tant en l’àmbit d’aprenentatge, l’administratiu com de relació amb l’entorn sociocultural. Posar especial interès en el desenvolupament del procés de comunicació lingüística tant a nivell oral com escrit i en la comunicació audiovisual.
 • Incorporar de manera progressiva nous recursos relacionats amb l’ús de les noves tecnologies (TIC, PDI, ordinadors a les aules…) a la pràctica educativa de forma transversal.
 • Promoure activitats socioculturals.
 • Coordinar tot l’equip educatiu de les diferents etapes de Col·legi Martí per donar màxima cohesió i coherència a la línia pedagògica del centre.
 • Elaborar, revisar i fer un seguiment de l’aplicació dels documents de gestió academicoadministratius del Col·legi.
 • Impulsar l’aprenentatge de les llengües estrangeres, creant els espais d’enriquiment necessaris, per afavorir la comunicació oral i el treball interdisciplinari en els diferents àmbits del coneixement.
 • Treballar la consciència ecològica, possibilitant estratègies de respecte al medi ambient i de reciclatge.
 • Prioritzar, com a eix transversal, l’assoliment d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita i impulsar el fet  i el gust lector com a pilar essencial del procés educatiu.
 • Perseverar en el model del Col·legi Martí pel que fa a la unificació de criteris en resolució de problemes i el càlcul mental.
 • Fomentar, des de direcció, la formació i reciclatge de tot el personal educatiu.
 • Potenciar la coordinació del professorat dels cicles i departaments per afavorir el treball interdisciplinari i la transversalitat dels coneixements.
 

Documents del centre

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

PROJECTE LINGÜÍSTIC