Part estratègica

Seguint les indicacions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya s’estructura la part estratègica en les quatre fases que s’indiquen.

Diagnosi

Per tal de fer la diagnosi, la Comissió Digial del Centre ha utilitzar les dades recollides a les enquestes que han omplert els diferents sectors: alumnes, mestres i famílies.

A continuació exposem un resum dels punts forts i febles que hem detectat en aquesta diagnosi.

Equip docent

Punts forts
 • Crear carpetes i organitzar els arxius. 
 • Traspassar vídeo amb arxiu de so entre mòbil i ordinador. Reproduir arxius de so i vídeo.   
 • Crear tasques de presentació i avaluació al Teams. Utilitzar el xat del Teams. 
Punts febles
 • Configurar la PDI.
 • Crear índex automàtics, i crear seccions horitzontals i verticals. 
 • Publicar presentació en format web i afegir notes d‘orador 

Alumnat

Punts forts
 • Ús de les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia.
 • Ús abusiu de la tecnologia i desconeixement dels hàbits saludables
 • Edició amb aplicacions de so i vídeo.
Punts febles
 • Connectar-se a la wifi amb contrasenya. Utilitzar APPS establertes per l’escola. 
 • Crear un full de càlcul i donar-hi format. Afegir fòrmules senzilles. Crear gràfics. 
 • Reproduir arxius de so, imatge i vídeo. Editar imatges per canviar la mida. 

Famílies

Punts forts
 • Ús de xarxes socials (instagram).
 • Ús del mòbil per consultar informacions de l’escola.
 • Comunicació àgil entre escola i família.
Punts febles
 • Ús de la plataforma Educamos
 • Justificar faltes d’assistència a través d’educamos 
 • Consulta de les notes i seguiment alumnes a l’Educamos. 

Objectius

Aquest és un recull general dels objectius que ens hem proposat de cara als propers anys.

Equip docent
 1. Saber gestionar els recursos digitals de l’aula.
 2. Millorar l’ús dels recursos de l’office. 
 3. Utilitzar aplicacions de so i vídeo. 
Alumnes
 1. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia.
 2. Desenvolupar habits d’ús saludable de la tecnologia
 3. Utilitzar aplicacions de so i vídeo. 
Famílies
 1. Fomentar l’ús de la plataforma Educamos de forma diària. 
 2. Justificar faltes d’assistència a través d’educamos 
 3. Consultar notes i fer seguiment alumnes a l’Educamos. 

Activitats

Aquestes són les activitats planejades per a cada objectiu.

Activitats2.bl
Equip docent
 1. Saber gestionar els recursos digitals de l’aula.

  • Programar una activitat per unitat didàctica amb l’ús de la PDI. 
 2. Millorar l’ús dels recursos de l’office.
  • Programar activitats amb els alumnes de Projectes per comprimir fitxers per enviar-lo per correu.(1r i 2n d’ESO) 
  • Ensenyar i demanar de manera transversal a crear índex automàtics quan hagin de fer un treball individual o en grup. 
  • Programar activitats d’Excel des dels Departament de ciències (primària No) 
  • Treballar a les tutories de 1r i 2n d’ESO el  funcionament del one drive. 
 3. Utilitzar aplicacions de so i vídeo.
  • Promoure i programar activitats d’aprenentatge i avaluatives en les quals els alumnes han de crear composicions amb aplicacions de so i vídeo amb l’ús de l’ordinador i tauleta (CS per fer presentacions i a l’ESO per activitats avaluatives ) 
  • Dissenyar 1 presentació amb àudio i so. (Presentació reunió famílies inici de curs. 
Alumnes
 1. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia.
  • Dissenyar activitats (concretar el nombre) de creació, format, hipertext, ús del corrector ortogràfic, diccionaris. 
  • Processament de dades numèriques: Elaboració de taules, formules i gràfics. (Concretar el nombre) 
 2. Desenvolupar habits d’ús saludable de la tecnologia.
  • Assistir a xerrades per prevenir conductes adictives i d’assetjament digital.
  • Ús i cerca d’imatges.
 3. Utilitzar aplicacions de so i vídeo. 
  • Utilitzar alguna aplicació d’edició de vídeo. 
Famílies
 1. Fomentar l’ús de la plataforma Educamos de forma diària. 
  • El tutor ha de fer seguiment de l’ús  d’Educamos per part de les famílies. 
 2. Justificar faltes d’assistència a través d’educamos 
  • Explicar durant la reunió d’inici de curs i el tutor ha de fer-ne seguiment durant les tutories.
 3. Consultar notes i fer seguiment alumnes a l’Educamos. 
  • Explicar durant la reunió d’inici de curs i el tutor ha de fer-ne seguiment durant les tutories.

Avaluació

Partint de la diagnosi inicial i havent establert els objectius i realitzat les activitats proposades per tal de complir-los, finalment es farà una avaluació per valorar-ne l’eficiència.

Avaluacio