Acollida digital

En arribar a l’escola un nou membre de la comunitat educativa, cal fer-li una acollida a nivell digital. A continuació desglossem tot allò que necessiten segons el nivell educatiu:

Alumnat EIP

A partir de 4t d’EP es dona accés als alumnes a la plataforma Educamos:

 • Seguiment de les tasques diaries
 • Accés als llibres digitals
 • Consulta de circulars, avisos o informes
 • Etc.

A partir de 4t d’EP accés a l’entorn Office365:

 • Des de 1r de primària cada alumne disposa del seu correu electrònic amb dominiescolamarti.com” (nom+cognom@escolamarti.com)
 • Accés a tot el paquet office365 en línia. (Teams, Word, Excel, etc.)

Emat digital.com

 • Plataforma de TEKMAN per accedir als materials relacionats amb EMAT (Emat digital, CiberEmat, etc.)

Scratch per alumnes de CS.

Alumnat ESO

Ordinador Portàtil 12” personal per a l’ús diari a l’escola.

Accés a la xarxa wifi privada de l’escola.

Accés a la plataforma Educamos:

 • Seguiment de les tasques diaries.
 • Accés als llibres digitals.
 • Resultats acadèmics.
 • Consulta de circulars, avisos o informes.
 • Etc.

Accés a l’entorn Office365:

 • Cada alumne disposa del seu correu electrònic amb dominiescolamarti.com” (nom+cognom@escolamarti.com) 
 • Accés a tot el paquet office365 en línia. (Teams, Word, Excel, etc.)

Programari i equipament de robòtica.

Acollida digital famílies

Accés a la plataforma Educamos:

 • Seguiment diari del rendiment, comportament i tasques dels seus fills.
 • Recepció de comunicacions: Avisos, circulars i informes.

Compte de Microsoft Office:

 • @martiterrassao365.educamos.com

A la reunió de pares d’inici de curs es comunica el correu electrònic dels tutors.

Comunicació dels comptes oficials a les xarxes socials per fer seguiment diari de les activitats que duen a terme els seus fills:

 • Instagram: @escolamarti
 • Facebook: Col·legi Martí
 • Web: escolamarti.com
 •  
Acollida digital equip docent

Compte de l’Office365: @escolamarti.com

 • Outlook
 • Word online
 • Excel Online
 • Power Point Online
 • Etc.

Accés a la Xarxa interna de l’escola.

PDI i altres equipaments de l’escola.

Recursos

Recull de materials digitals
 • Material de robòtica adaptat al nivell educatiu en tota l’etapa educativa
 • Tauletes i portàtils compartides a EIP.
 • Ordinador personal de l’alumne 12” a partir de 1r d’ESO.
 • Xarxa wifi privada de l’escola per a alumnes i professors.
 • Recursos digitals a l’aula:
  • Office365 (Teams, Outlook, Forms, Word, Excel, Power Point, etc.)
  • Llibres digitals
  • Pissarres digitals interactives

Competencia digital dels alumnes

Educació Primària

Eduació Secundària Obligatòria

Comunicació

Comunicació famíles-escola
 1. Plataforma digital: Educamos
 2. Correu electrònic per a professors i alumnes: nom.cognom@escolamarti.com
 3. Pàgina web de l’escola: escolamarti.com
 4. Xarxes socials:
  • Instagram: @escolamarti.com
  • Facebook: Col·legi Martí 

Normativa

Declaració de principis:
 • L’ordinador portàtil és propietat de les famílies i, per tant, són aquestes les encarregades del seu manteniment, de gestionar la garantia en cas de mal funcionament i de prendre les mesures necessàries per evitar-ne el furt i els accidents.  

 • Els portàtils són una eina d’aprenentatge reservada a aspectes acadèmics. I és amb aquesta finalitat que l’escola homologa el maquinari i el programari a utilitzar.  

 • El professorat és qui regula l’ús dels ordinadors a l’aula i té potestat per demanar-ne la desconnexió en cas de mal ús i restaurar el sistema quan ho cregui necessari.  

Normativa de l’ús d’ordinadors a l’escola:
 • L’ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del professorat.  
 • Els ordinadors han d’arribar cada dia al centre amb la bateria carregada de casa 
 • Els ordinadors no s’engegaran fins que el professorat ho indiqui.  
 •  Entre classes l’alumne/a és el responsable del seu ordinador.  
 •  Els ordinadors són personals i intransferibles per evitar incidències.  
 • L’alumne/a només podrà carregar el seu ordinador a l’escola amb prèvia autorització del docent. 
 • A l’hora de l’esbarjo, l’alumne ha de guardar l’ordinador a la seva motxilla i el professor s’encarrega de tancar la classe perquè ningú hi pugui accedir.  
 • Totes les connexions a la xarxa (webs, xarxes socials, correu…) queden supeditades a la consulta i aprovació del/de la professor/a o responsable de l’espai d’aprenentatge on es trobi l’alumne/a.  
 •  Només es podran instal·lar programes que el professorat demani i es farà conjuntament a l’aula amb la seva supervisió. 
 • Si un alumne/a oblida l’ordinador a casa, se li posa una falta de material (en cas de no estar justificat) 
 • És necessària una justificació escrita dels pares o tutors legals si els deures on-line no s’han pogut fer a casa per manca de connexió. 
Normativa de l’ús del telèfon mòbil amb fins educatius a l’escola:
 • El telèfon mòbil es pot fer servir en el cas que alguna activitat educativa ho requereixi SEMPRE amb el consentiment i la supervisió del professorat.
Recomanacions
 • Es aconsellable guardar el dispositiu en una funda protectora.  
 • És important que a casa es facin còpies de seguretat de les dades amb certa periodicitat.  
 • Si algun/a alumne/a no disposa de connexió a casa, ha d’informar al seu tutor per tal d’habilitar mesures per treballar des de l’escola, segons horari i espai establert pel tutor.