Documentació 

– Full Matrícula imprès 2020/21

Full drets d’imatge imprès 2020/21

– Full autoritzacions imprès 2020/21

– Carta compromis educatiu imprès EIP, imprès ESO 

– Full dades bancàries imprès

– Fotocopia llibre de família o partida de naixement

– Fotocòpia DNI dels pares (sinó l’heu presentat en preinscripció)

– Fotocòpia DNI de l’alumne (si en té)

– Fotocòpia carnet de vacunes o certificat mèdic oficial

– 2 fotos carnet a Educació Infantil.

– Fotocòpia Targeta Sanitari (Catsalut)

– Fotocòpia informe o avaluacions del curs actual (últimes notes)

– En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència on s’especifica qui té la custòdia del fill.

Oferta places

Preinscripció

Zona d’influència