Projecte educatiu del centre

Aquests objectius generals dimanen principalment de l’Ideari del Centre, de les reflexions sobre l’avaluació interna realitzada cada any, de la normativa vigent dictada per la Generalitat de Catalunya i de la pròpia pràctica educativa dels/les mestres i professors/es del Col·legi Martí, per tant són modificables en tant ho considerin necessari els estaments esmentats.

 • Afavorir el desenvolupament global dels alumnes des del desenvolupament intel·lectual, artístic, emocional, físic i relacional.
 • Formar l’alumne de manera integral tenint en compte els aspectes psicoevolutius propis de l’edat i de cada alumne/a.
 • Fomentar actituds que caracteritzen el grau de maduració i creixement com són: l’esperit crític, la tolerància, la responsabilitat, el respecte envers els altres, coeducació, salut …
 • Organitzar activitats d’atenció i suport a l’alumnat d’incorporació tardana i de diferents ètnies i cultures. Prioritzar però l’ús de la llengua catalana respectant el plurilingüisme.
 • Atendre les necessitats educatives individuals de l’alumnat.
 • Treballar l’atenció a la diversitat a partir de la inclusivitat, entesa com un plantejament global a les necessitats educatives de tots els alumnes.
 • Fer conscient l’alumne de les seves pròpies capacitats, del procés d’aprenentatge i de les metodologies  i els ajuts que estan a la seva disposició i motivar-lo i confiar-lo  en la recerca.
 • Fomentar en tot moment l’autonomia de l’alumne dins el seu propi procés d’aprenentatge.
 • Afavorir una dinàmica del grup classe integradora i participativa.
 • Impulsar la col·laboració entre mares/pares, professorat i alumnat, per tal de millorar la pràctica educativa.
 • Potenciar la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa en les activitats de centre.
 • Proporcionar les tècniques d’estudi necessàries per afavorir el procés d’aprenentatge.
 • Impulsar projectes innovadors i millorar els que ja funcionen al Col·legi Martí.
 • Ajudar als alumnes a assolir un nivell adequat de competències bàsiques treballant-les com a eix curricular en totes les àrees.
 • Potenciar el coneixement i l’ús de la llengua catalana tant en l’àmbit d’aprenentatge, l’administratiu com de relació amb lentorn sociocultural. Posar especial interès en el desenvolupament del procés de comunicació lingüística tant a nivell oral com escrit i en la comunicació audiovisual.
 • Incorporar de manera progressiva nous recursos relacionats amb l’ús de les noves tecnologies (TIC, PDI, ordinadors a les aules…) a la pràctica educativa de forma transversal.
 • Promoure activitats socioculturals.
 • Coordinar tot l’equip educatiu de les diferents etapes de Col·legi Martí per donar màximacohesió i coherència a la línia pedagògica del centre.
 • Elaborar, revisar i fer un seguiment de l’aplicació dels documents de gestió academicoadministratius del Col·legi.
 • Impulsar l’aprenentatge de les llengües estrangeres, creant els espais d’enriquiment necessaris, per afavorir la comunicació oral i el treball interdisciplinari en els diferents àmbits del coneixement.
 • Treballar la consciència ecològica, possibilitant estratègies de respecte al medi ambient i de reciclatge.
 • Prioritzar, com a eix transversal, l’assoliment d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita i impulsar el fet  i el gust lector com a pilar essencial del procés educatiu.
 • Perseverar en el model del Col·legi Martí pel que fa a la unificació de criteris en resolució de problemes i el càlcul mental.
 • Fomentar, des de direcció, la formació i reciclatge de tot el personal educatiu.
 • Potenciar la coordinació del professorat dels cicles i departaments per afavorir el treball interdisciplinari i la transversalitat dels coneixements.

 

PEC (document)