L’EDUCACIÓ DEL TEU FILL EL NOSTRE COMPROMÍS

Desenvolupament integral dels alumnes

El Col·legi Martí és un centre educatiu concertat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, el Col·legi Martí treballa per aconseguir que els infants i adolescents gaudeixin de la seva estada a l’escola, creant l’ambient adequat perquè puguin desenvolupar les seves capacitats amb la tranquil·litat afectiva i emocional necessària, per tal de poder dur a terme altres objectius pedagògics.

Amb una línia d’alumnes a infantil i primària i dues a l’E.S.O., el Col·legi Martí proposa, en una escola petita i familiar, un Projecte Educatiu centrat en el desenvolupament integral dels alumnes, sempre adaptant-se al ritme dels canvis actuals i apostant per la innovació metodològica.

Projecte educatiu i innovació metodològica

‘Educamos’

Amb l’objectiu de millorar la relació amb els pares i mares,  l’escola ha posat en marxa l’aplicació per a mòbil Educamos. Es tracta d’una eina creada que facilita a les famílies la recepció d’informació acadèmica, control de deures i tasques dels alumnes fora de l’escola, control d’assistència i fins i tot, la possibilitat de justificar faltes des de l’app, entre d’altres serveis.

Aprenentatge cooperatiu: Projectes de treball

La proposta de Spencer Kagan es basa en organitzar la feina cooperativa de manera efectiva mitjançant estructures que permetin treballar els temes curriculars. Una proposta que l’escola aplica apostant pel treball cooperatiu, creant un espai ‘compatible’ amb el cervell, amb estímuls i interaccions socials, sempre respectant les diferents intel·ligències i estils d’aprenentatge.

Així doncs, dels interessos sorgits de la conversa dinàmica que es genera dins l’aula, n’acaba sorgint un petit projecte de treball, que es relaciona amb les capacitats del currículum de la classe.

EntusiasMAT i l’Olimpíada matemática

L’escola imparteix un projecte didàctic-pedagògic, l’EntusiasMAT, dirigit als alumnes d’entre 3 i 12 anys, basat en les intel·ligències múltiples, que permeten treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica.

Aquest programa està dissenyat per a donar les estratègies necessàries als alumnes perquè siguin competents i capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context particular i pràctic, a partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació. A més, per a apropar una mica més als alumnes a les matemàtiques d’una manera divertida i distesa, des de fa 9 anys, el centre organitza l’Olimpíada matemàtica. Un projecte lúdic que abasta diferents camps de la matemàtica (com l’àlgebra, la geometria o l’estadística) barrejant-los amb altres activitats que requereixen d’aquesta disciplina per resoldre problemes, des dels encreuats fins als escacs.

Ludilletres

Es treballa la iniciació de l’aprenentatge de la lectura i escriptura amb el programa Ludilletres, basat en l’estimulació i potenciació de les intel·ligències múltiples de cada alumne.

Per tal de consolidar una bona mecànica i comprensió lectora i aprendre a gaudir del plaer de la lectura, el centre posa a l’abast dels alumnes un seguit de recursos i activitats per assolir aquests dos objectius. Aquests es basen, per una banda, en metodologies atractives per als alumnes, com l’apadrinament lector i l’ús de les TAC (com per exemple la creació de blocs o l’ús de les pissarres digitals interactives, entre d’altres). D’altra banda, s’utilitzen recursos organitzatius dins de l’aula, incidint en treballar la lectura trenta minuts diaris, com a mínim, a nivell transversal en qualsevol matèria.

Anglès i alemany

Des de P3, l’escola dóna molta importància a l’anglès. És per això, que a l’etapa infantil s’imparteixen 4 hores setmanals d’anglès i treballant amb una especialista en llengua estrangera.

Tant a primària com a secundària, es treballen assignatures curriculars i diferents tallers en anglès, donant molta importància al treball de la llengua oral en grups reduïts.

En els cursos de tercer i quart d’ESO els alumnes que voluntàriament ho demanen  poden escollir fer alemany com a segona llengua estrangera.

L’escola planteja un procés d’aprenentatge  de l’alemany des de Tercer d’ESO . Comencem per familiaritzar els alumnes amb la llengua treballant conceptes bàsics que s’aniran desenvolupant al llarg de l’etapa, acabant a quart d’ESO amb unes competències bàsiques de la llengua alemanya que podríem situar entre els nivells A1 i A2.

Tecnologia a l’aula: EduCAT 2.0

Educació secundària.

El programa EduCAT 2.0 respon a la voluntat de generalitzar l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC), la programació informàtica i la robòtica. Així doncs, el centre disposa de xarxa Wi-fi, que abasta totes les dependències del col·legi, pissarres digitals i un ordinador per a cada alumne de secundària. A més del intranet citat anteriorment, “Educamos”, que facilita la relació família-escola gràcies a la tecnologia.

Robòtica

L’assignatura té com a element vertebrador del currículum, el treball amb el robot de LEGO Education “Mindstorms EV3”.

Amb un kit bàsic per muntar el robot i un kit d’expansió per a cada grup de 3 alumnes, aquests aprenen els fonaments de la programació i la seva aplicació en el camp de la robòtica a través de reptes proposats pel professor que han de superar mitjançant treball cooperatiu. La resolució d’aquests reptes, sovint, requereixen l’aplicació de coneixements de física i matemàtiques, entre d’altres, reforçant el caràcter transversal de l’assignatura. Complementa la feina amb el robot, el treball amb Scratch (llenguatge de programació senzill que reforça les habilitats en programació) així com la creació i manteniment d’un blog de robòtica, (www.descontrolremot.blogspot.com.es) on, entre d’altres aspectes, els alumnes reflecteixen els seus avanços diaris.

Procramació per Scratch

Educació secundària.

Scratch es un pseudo llenguatge de programació orientat a l’ensenyament principalment mitjançant  la creació de jocs. Per les escoles es converteix en una oportunitat  par ajudar als estudiantes en el desenvolupament de habilitats mentals mitjançant l’aprenentatge de la programació i introduir-lo així el pensament computacional.

Les característiques principals del programa són les següents:

  1. Programa basat en blocs gràfics i una interfície (sistema de connexions) molt senzilla i intuïtiva.
  2. Entorn col·laboratiu virtual
  3. Es pot utilitzar des de molts llocs gràcies a que és un programa en la red i disposa d’una versió que es pot instal·lar.
  4. Programa gratuït i de software lliure
  5. Programa introductori de la sintaxi del llenguatge de programació
  6. Està disponible per a diversos sistemes operatius
  7. Permet compartir els projectes a través de la web, es poden descarregar i utilitzar
  8. És multi llenguatge

ONMAT

El programa ONMAT és una plataforma d’aprenentatge de matemàtiques integral per a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria. La seva meta principal és que l’alumne pugui desenvolupar de forma autònoma el seu itinerari d’aprenentatge. Té l’objectiu de fomentar la motivació i la adquisició del pensament matemàtic tot posant la tecnologia al servei de la pedagogia per tal de facilitat tant l’aprenentatge de l’alumne com la feina docent.

Educació ambiental

El Col·legi Martí aposta per un programa d’educació mediambiental, amb l’objectiu de sensibilitzar l’alumnat vers la importància del respecte cap al medi natural, amb criteris de sostenibilitat i del seguiment de conductes adreçades a l’estalvi energètic, a la optimització de recursos, a l’aplicació de criteris d’eficàcia energètica, a la reducció i reciclatge de residus i al consum responsable. I es que el centre pertany a la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa, que organitza tallers i activitats per fomentar el respecte al medi ambient.