EL FUTUR DEL TEU FILL EL NOSTRE COMPROMÍS

   

L’Educació Secundària Obligatòria té quatre cursos acadèmics, completa l’educació bàsica i prepara els nois i noies per a la seva incorporació als estudis postobligatoris i al món laboral.

En aquesta etapa ens proposem:
  • Desenvolupar i consolidar els hàbits de treball, d’estudi, de disciplina i d’esforç individual i de grup.
  • Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en un/una mateix/a.
  • Potenciar l’educació en valors dins del programa d’educació i convivència escolar.
  • Transmetre als/les alumnes els elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal complert.
  • Aconseguir que els alumnes  arribin a expressar-se amb correcció tant en llengua catalana com castellana en un grau elevat de complexitat, tant a nivell oral com a nivell escrit.
  • Adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors que els condueixin a l’autonomia individual i a la construcció de la pròpia personalitat, per tal de ser capaços d’assumir els seus deures i exercir els seus drets.
  • Posar especial èmfasi per aconseguir la fluïdesa en l’expressió oral i escrita en l’aprenentatge de diferents llengües estrangeres.
  • Preparar-los per a la incorporació als estudis postobligatoris i a la vida laboral.
  • Potenciar la comunicació i la relació escola-pares per mitjà del contacte personal i directe amb els tutors i amb l’equip directiu responsable de l’etapa, les reunions de pares, la web de l’escola i l’agenda diària.

L’escola rebutja qualsevol discriminació entre els seus membres i s’ofereix a facilitar el diàleg entre les parts perquè tothom que hi forma part pugi exposar la seva opinió i ser escoltat, donant eines per resoldre qualsevol situació que pugui sorgir en un ambient de màxim respecte.

Inici pag